15 વર્ષના આ બાળકે શોધેલા 'સાયલેન્ટ હાર્ટએટેક'ને ઓળખનારા આ યંત્રનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યુ છે | The Gujju