બોટાદના રંધોળા ગામ નજીક થયેલા અકસ્માતમાં 32 જેટલા લોકોનાં મોત થયા છે. || ANIDA AKASMAT || CCG.OFFICIAL | The Gujju