( બેસણું ) આંખો માં આંસુ આવી જશે…ચોક્કસ. | The Gujju