ભાજપના આ નેતાએ કહ્યું Gujarat માં પાર્ટીની હાર નક્કી છે | The Gujju