તમારા બ્લડ ગ્રૂપ મુજબ ખોરાક લો, સાયન્સ પણ કહે છે ફાયદામાં રહેશો | The Gujju