શું તમે જાણો છો બુલેટ ટાઈમ સોટ શું છે??? અને તે કેવી રીતે લેવામાં આવે છે | The Gujju