2018 માં કરવા જેવા ખાસ અગત્ય ના કામ નહીં તો 2019 મા ખૂબ હેરાન થવાશે. | The Gujju