કોણ કેહતુ હતુ બૈરાની બુધ્ધિ પનીએ….. લાવતો કાઢ તો ધોકો… | The Gujju