મા બાપ વગરની દીકરી એટલે મધદરિયે નાખુદા વિના ઝોલા ખાતી નાવ | The Gujju