જો શત બારપાઠ કરે કોઇ છૂટે હિ બંદિ મહાસુખ હોઇ | The Gujju