કાકડી તબિયત કરે ફાંકડી, મેગી ખરાબ કરે લેંગી | The Gujju