વિજ્ઞાન કહે છે કે આવું થાય છે સ્વપ્નમાં તમારી સાથે | The Gujju