સાઇકલથી ઓફિસ જાય છે આ આઈપીએસ અધિકારી, પોતાની બોલ્ડ અને સ્વચ્છ છવીથી એક ઉદાહરણ પુરુ પાડી રહ્યા છે | The Gujju