કોઈ પણ પ્રકાર ની ખંજવાળ ને જળ થી જ ખત્મ કરી દેશે આ ૧ રૂપ્યાની વસ્તુ એક વાર વાંચીલો || CCG.OFFICIAL | The Gujju