27 મી ઓક્ટોબર પછી યુવાન સ્કૂલમાં ગયો ન હતો. | The Gujju