કોઇના ચહેરા પર સ્મિતનું કારણ બનીએ તો દિલમાં સંતોષ થાય. | The Gujju