કોમ્પ્યુટર સાઇન્સ ગ્રેજ્યુએટ યુવકે માત્ર 20 જ વર્ષની ઉંમરમાં 'માટી વગરના ફાર્મિંગ'નો એક મોટો વ્યવસાય ઉભો કરી દીધો | The Gujju