કહેવામાં આવે છે ને કે બાળકોને જો આપણે ખુશ કરીએ તો સાક્ષાત ઉપરવાળો પણ ખુશ થઇ જાય છે | The Gujju