પ્રિય દેશવાસીઓ રાજકિય લોકો, જે ચૂંટણી સમયે દેશહિતના મુદ્દા લાવે છે અે દેશહિતના હોતા નથી, પણ ફક્ત ચૂંટણી જીતવાનાજ હોય છે, માટે ધંધામાં ધ્યાન આપો. | The Gujju