પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે ઉભેલો આ દૂબળો-પાતળો વૃદ્ધ દેખાવે ભલે એક સામાન્ય માણસ લાગે | The Gujju