ક્થા એક સ્ત્રી, ક્લંક અને સંજોગોની વાંચો એક સ્ત્રીની કહાની | The Gujju