શિક્ષકોને ગુરુની જેમ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો, તે જ શિક્ષક આજે ભિક્ષાવૃત્તિ તરીકે જોવામાં આવે છે | The Gujju