(સ્વામિનારાયણ કક્કો) આ કક્કો જો આવડી જાય તો જીવન માં કોઈ તકલીફ ન આવે. | The Gujju