સુપ્રીમ કોર્ટે તાલક એક સમયે ગેરબંધારણીય ગણાવ્યા. | The Gujju