ત્યજી દેવામાં આવેલી આ માસૂમ બાળકી પાછળ વડોદરા ઘેલું થયું | The Gujju