ગુજરાતમાં પાટીદાર મત મેળવવા ભાજપ આખરી સમયે કરી શકે છે આ જાહેરાત જુઓ પૂરો મામલો | The Gujju