ડીવોર્સને એક વર્ષ પૂરું થયું…ત્યારે એક યુવતીએ તેના ભૂતપૂર્વ પતિને પત્ર લખ્યો. | The Gujju