કયા જિલ્લામાં પ્રથમ દોરમાં કેટલું મતદાન ( નર્મદામાં સૌથી વધુ ૭૯.૧૫ ટકા ) | The Gujju